Previous  Next
Mercury-Atlas 6
View of earth taken by Astronaut John Glenn during his MA-6 spaceflight

View of earth taken by Astronaut John H. Glenn Jr. during his MA-6 spaceflight.Catalog Date: 20 February 1962
Film Type: 4x5
NASA image: S62-06009


Please support this web site:
Cafe Press Apollo Explorer Store Apollo Explorer Bookstore Make a donation

Email darren@apolloexplorer.co.uk